கர்ணனை போலவே இயற்கையாகவே ஆயுதங்களோடு பிறந்த வீரன் பற்றி தெரியுமா ?

Comments are closed.